HOME

Projekty współfinansowane ze środków UE


W kwietniu 2017 roku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAR-JOLA BI” M. I T. Widerlik – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPLU.03.07.00-06-0114/16-00 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych”.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 3. Oś Priorytetowa Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Celem głównym projektu jest uruchomienie autonomicznej produkcji nowych produktów przez "MAR-JOLA BI" dzięki inwestycjom w innowacyjne środki trwałe i WNiP z równoległym wdrożeniem planowanych do zakupu wyników prac B+R istotnych dla innowacyjności procesowo- produktowej, co pozwoli na wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Okres realizacji projektu: 01/07/2017 – 30/04/2019.

EFRR